Kezdőlap

Tudnivalók

Tanulói információ

Oktatás

Képek-videók

ECDL

Diáksarok

 

Írásos tájékoztató letöltése

A tanfolyamra való felvétel módja:

  1. Az írásos tájékoztató megismerése,
  2. A jelentkezési és vizsgalap kitöltése, átadása a képzőszerv képviselőjének
  3. A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az alábbi, előírt beiskolázási feltételeknek:

ü                   a 326/2011 (XII.28) Kormány rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételek,

ü                   a jogszabályban előírt életkor betöltése (15 és fél év),

ü                   1 db 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

ü                   írásos képzési szerződést megkötése a képzőszervvel,

ü                   alapfokú iskolai végzettség megléte,

ü                   a 35/2000 BM rendelet valamint az okmány kiadás feltételének megfelelés.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A 31/1992. (XII. 19) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett nem kell vizsgáznia. A vizsga nem tanfolyam kötelezett. A képzőszerv szervez elsősegély-nyújtási tanfolyamokat ( tanfolyam díja:4 000 Ft)

A jelölt önállóan is bejelentkezhet a Magyar Vöröskereszt által szervezett vizsgákra.

 

VIZSGÁRA BOCSÁJTÁS FELTÉTELRENDSZERE

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

Rutin vizsgára bocsátható: aki

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.) vizsgára bocsátható: aki

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet

sikeres elméleti vizsgát tett

sikeres elméleti vizsgát tett

rutin és Bü. vizsgáját sikeresen teljesítette

közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

16 életévet betöltötte

16. életévét betöltötte

a gyakorlati forgalmi, és speciális órákat levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol

a 15 év 9 hónap életkort betöltötte

közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel

a tantárgy kötelező óráin részt vett, és ezt a képzőszerv leigazolta, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet

a vizsgadíjat befizette

EÜ alkalmasság I. csoport

Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonnal igazol

vizsgadíjat befizette

a vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül be kell fejezni

vizsgadíjat befizette.

vizsgadíjat befizette.

 

közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki a magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. Írásképtelen állapotban van.

JÁRMŰHASZNÁLAT: a gyakorlati oktatásnál választható járműtípusok: Zetor 7341 1T SUPER
 

A TANFOLYAM TANTÁRGYAI, ÓRASZÁMAI, TANFOLYAMI DÍJAI, HELYSZÍNEI

Tantárgy típusa

Tantárgyak

Óraszán

Tanfolyami díj

Helyszín

Elmélet
1 óra 45 perces

Közlekedési alapismeretek

24

24 000 Ft

3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11. „A” épület 6.számú tanterem

Járművezetés elmélete

6

6 000 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

6

6 000 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

10

10 000 Ft

Gyakorlat
1 óra 50 perces

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

10

10 000 Ft

3170 Szécsény, Rimóci út 672/4 hrsz. Tanműhely

Vezetési gyakorlat - alapoktatás

6

96 000 Ft

Vezetési gyakorlat - főoktatás

városi vezetés

9

Szécsény és környezete

országúti vezetés

5

vezetés könnyű terepen

4

Ø       Elméleti oktatás és a BÜ tanfolyam hallgatása alól megfelelő képesítés esetén az iskolavezető felmentést adhat.

Ø       A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórákat díj befizetése nélkül pótolhatják, amennyiben ezen felül pótfoglalkozásra van szükség 1.000-Ft/óra díjat számolunk fel. A gyakorlati foglalkozásoknál felmerülő pótóra díjak, az alapóradíjjal megegyeznek.

Ø       A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium nappali rendszerű Gazda (OKJ 34 621 01) és Mezőgazdasági gépész (OKJ 34 521 08) évfolyamok tanulóinak minden tanfolyami díj 0 Ft.

Ø       Tanfolyamdíj befizetése: az intézmény székhelyén készpénzben.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Tanuló

Képző szerv

jogai

kötelezettségei

jogai

kötelezettségei

a szerződés bontásának kezdeményezése, 1 példány átvétele

a 24/2005. sz. GKM rendelet és módosításai szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni

elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet

az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést

panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása

szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé

a tanfolyam díjának megváltoztatása

színvonalas oktatást biztosítani

más oktatóhoz, illetve képzőszervhez történő áthelyezése

az oktatás rendjéhez alkalmazkodni

mindenkori képzési rendeletek érvényesítése

a tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni

a nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint

foglalkozáson részt venni

kellő indok esetén az írásos szerződés felbontása

tanuló áthelyezőt kiadni

színvonalas oktatás igénybe vétele

 

 

képzést ellenőrizni

TANULÓ ÁTHELYEZÉS és az oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

A tanuló kérésére ( a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat ). A kérelmezőnek 2 példányt átadunk, vagy 10 napon belül az új képzőszervhez továbbítjuk, amiért 10.000,-Ft adminisztrációs költséget számolunk fel.

VIZSGADÍJAK:

Közlekedési alapismeretek (KRESZ) számítógépes

4 600 Ft

Rutin vezetés

3 500 Ft

Forgalmi vezetés

3 600 Ft

Munkavédelem

4 600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

4 400 Ft

Elsősegély nyújtási ismeretek

3 900 Ft

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt kell befizetni. a tantárgyak vizsgái alól mentességet az iskolavezető kérésére a csatolt okmányok alapján a felügyeleti szerv adhatja ki.

A KÉPZÉS ENGELYEZÉSÉT, FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ SZERVEK:

Ø       Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Ø       Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége - Közúti Jármű Főosztály
3100 Salgótarján, Csokonai út 3, 06(32) 511 190

 

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Szécsény, 2015.12.16.                                                                                                                                                      Filkor Lajos

                                                                                                                                                                                   iskolavezető, igazgató