Kezdőlap

Tudnivalók

Tanulói információ

Oktatás

Képek-videók

ECDL

Diáksarok

 

Gyakorlatszerzés bajor gazdaságokban 2010-ben projekt összefoglalása

 

Az iskola és bajorországi partnerszervezetei között több mint egy évtizedes munkakapcsolat van, amely eredetileg kulturális cserekapcsolatokra épült, majd a Leonardo Programiroda segítségével a szakmai tapasztalatszerzés kiépítésére is sor kerülhetett, amely ebben a tanévben már a hatodik alkalommal történt. Richard Maier úr, a Bajor Ifjúsági Kör titkára minden évben meghatározó szerepet játszik a gyakorlóhelyek kiválasztásában, illetve a gyakorlati időben megvalósuló kulturális programok szervezésében is.

Az előző évhez képest a gyakorlati helyek tekintetében nincs változás.

A projekt kezdetén pályázatot írtunk ki tanulóink számára, amely tartalmazta a pályázaton részt vehető diákok körét, a pályázat feltételeit és a benyújtásának határidejét. A projektkoordinátor az érintett osztályokban, célirányosan az érintett tanulók részére ismerteti a projekt előnyit és a lehetőségeket. A kiválasztásban részt vettek az osztályfőnökök, a szakmai tanárok és a szakoktatók.

 

A tanulók részére három csoportban, 25-25-25 azaz összesen 75 órában végeztük a nyelvi szaknyelvi, és 10-10-10 azaz összesen 30 órában szakmai felkészítéseket. A kulturális, lélektani felkészítést 15 órában valósítottuk meg a kiutazó kedvezményezettek részére.

A felkészítés során folyamatosan értékeltük a tanulók által nyújtott teljesítményt. A végső kiválasztás alkalmával a tanuló fejlődését vettük figyelembe, ezzel esélyt adva a gyengébb képességű tanulóknak is.

A kiválasztás során az alábbi szakmai és emberi tényezők szempontjai alapján végeztük. A kedvezményezettek rátermettségét, tanulmányi eredményét, a szakmai tantárgyakból és a gyakorlaton nyújtott teljesítményét, nyelvtudását, a felkészítés során nyújtott aktív részvételét, teljesítményét értékeltük. A kiválasztáskor szóbeli és írásbeli szintfelmérőkkel mértük fel a diákok nyelvi tudását. A szaktanárok és az osztályfőnök figyelembe veszik a diákok szakmai érdeklődését, önállóságra irányuló készségüket és felelősségtudatukat. A szereplésvállalásra való hajlamukat és az előzetes és a felkészítés során tanúsított magatartásukat is figyelembe vesszük. Hátrányos helyzetű tanulót plusz ponttal értékeljük. A kiválasztást az alábbi személyek végezték: Filkor Lajos igazgató, Sótér Vilmos igazgató helyettes, Király Tibor projekt koordinátor, Faludi László kísérőtanár, Véghné Turányi Éva szaktanár, Ispán Lászlóné szaktanár, Gyulavári Zoltán szakoktató, Királyné Bartus Nikoletta nyelvtanár, Kiss Kitti nyelvtanár.

A kiválasztást az esélyegyenlőség alapelvét figyelembe véve, a pályázatról részletes tájékoztatást kapnak az érintett osztályban tanuló diákok, és szülői értekezlet keretében az érintett szülők.

A kiválasztott tanulók:

Nagy Enikő panziós, falusi vendéglátó tanuló, hátrányos helyzetű

Szabó Mónika panziós, falusi vendéglátó tanuló, hátrányos helyzetű

Kovács Tamás panziós, falusi vendéglátó tanuló, hátrányos helyzetű

Chikán Tamás növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó tanuló, hátrányos helyzetű

Kanyó János növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó tanuló

Stass Henrietta lótartó és - tenyésztő tanuló, hátrányos helyzetű

A kedvezményezetteket sikerült egyenlően kiválasztani a nemek megoszlása tekintetében.

A tanulókat 2010.06.27-én az iskolánk kisbuszával szállítottunk ki a gyakorlat helyére. A gyakorlatot 2010.06.28-án kezdték meg a tanulók. A tutorálási és kulturális programok szervezését Faludi László és Király Tibor kísérő tanárok végezték és 2010.07.11-án és 2010.08.08-án váltották egymást. A monitoring látogatáson 2010.08.06-2010.08.09. közötti időpontban Sótér Vilmos és Sótérné Oláh Ildikó vettek részt. Meggyőződtek arról, hogy a tanulók elhelyezése, ellátása és a szakmai gyakorlat feltételei az előzetes megállapodásnak megfelelően történt. A gyakorlat végén 2010.08.21-én az iskolánk kisbuszával szállítottuk haza a tanulókat.

A programban résztvett gazdaságok, kedvezményezettek és munkaprogramjuk:

Hotel Reiterhof – Neukirchen, Nagy Enikő panziós, falusi vendéglátó (OKJ 31 812 01 0000 00 00) tanuló. Enikő feladata a konyhában az alapanyagok előkészítése, salátatálak köretek készítése, asztalok terítése, büfé feltöltése és az ételek felszolgálása volt. A mentora Alex Schober úr volt.

Reiterhof Alex Schober – Neukirchen, Stass Henrietta lótartó és –tenyésztő (OKJ 31 621 04 0000 00 00) a lótenyésztési istállómunkák mellett a lovak fel- és lenyergelését végezte a lovagolni tanulók részére. Részt vett tereplovagláson és lovaglásoktatásban is. A mentora Alex Schober úr volt.

Hotel Murrer – Aiterhofen, Szabó Mónika panziós, falusi vendéglátó (OKJ 31 812 01 0000 00 00) tanuló. Mónika nagyobbrészt a szobák szervizelését végezte, de dolgozott a konyhában is, ahol az alapanyagok előkészítése, salátatálak készítését végezte. A mentora Ludwig Murrer úr volt.

Landshuter Hof – Straubing Kovács Tamás panziós, falusi vendéglátó (OKJ 31 812 01 0000 00 00) tanuló. Tamás feladata a konyhában az alapanyagok előkészítése, salátatálak, köretek, egyszerűbb ételek készítése volt. A mentorálási feladatokat Michail Kramheller úr végezte.

Anton Guggenberger magángazdálkodó – Haunersdorf Chhikán Tamás növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó (OKJ 31 521 20 0010 31 04) tanuló. Feladata a gabona szállítása, betárolása, tarlóhántás, spárga mechanikus gyomirtása, gépek, berendezések karbantartása, javítása volt. A mentorálási feladatokat Anton Guggenberger úr végezte.

Tomas Sagstetter magángazdálkodó – Aholfing Kanyó János növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó (OKJ 31 521 20 0010 31 04) tanuló a gabona, burgonya szállítását, burgonya betakarítását, manipulálását, cukorrépa mechanikus gyomirtását végezte. A mentora Thomas Sagstetter úr volt.

Mind a hat gyakornok esetében a munkaprogram a tervezetnek, a gyakorlat szakmai tartalmának megfelelően valósult meg. Lehetőségük volt a nyelv gyakorlása, fejlesztésére, azoknak a feladatkompetenciák begyakorlására, melyek a szakmájuk elsajátításához szükségesek. Az idegen környezetben, alkalmazkodva a kulturális szokásokhoz a tanulók személyiségének a fejlődésére is lehetőség nyílt. A nyelv használata motiválta őket a tanulásra. A kulturális program keretében megismerték a bajor vidék szépségeit, városait, kulturális szokásait. Remélem, hogy e célok eredményeként növekedni fog tanulóink elhelyezkedési esélyei.

 

A projekt hazai és külföldi megvalósításai szakaszaiban az értékelés alapja az egy-egy részfeladathoz tartozó konkrét követelményeknek történő megfelelés volt.

A követelmények az iskolában elért tanulmányi eredmények, magatartás, nyelvismeret, szorgalom vonatkozásában kerültek kidolgozásra valamint az előkészítés szakaszában a tanulói elkötelezettség. További szempont volt a szakmák által megkövetelt egészségügyi alkalmasság.

Ennek alapján a hazai szakaszban az értékelést az alábbiak szerint valósítottuk meg:

1./ A felkészítés folyamatában:

Az osztályfőnökök, illetve a szakmai tárgyakat oktató tanárok egybehangzó véleménye alapján a fentiekben leírt követelményeknek történő megfelelés következményeként minden gyakorlatra jelentkező diák részt vehetett a felkészítésen.

Rendszeresen felmértük előrehaladásukat mind szóbeli, mind pedig írásbeli formában.

A nyelvi és szaknyelvi felkészítés kiindulásaként a tanulók előzetes ismereteinek feltérképezése történt, erre alapozva indult meg célirányos fejlesztésük. E munkában Királyné Bartus Nikoletta, Kiss Kitti és Király Tibor tanárok vettek részt.

A szakmai felkészítésben a külföldi befogadó gazdálkodóknál végzendő munkafolyamatok, és munkasajátosságokhoz igazodó valós gyakorlati feladatokat kellett tanulóinknak megoldani, amelyeket szaktanáraik értékeltek: lótartó és –tenyésztő tanulóknál Véghné Turányi Éva, növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó tanulóknál Gyulavári Zoltán, panziós - falusi vendéglátók esetében Ispán Lászlóné.

A külföldi szakmai gyakorlatra történő alkalmasság értékelésénél a tanulók folyamatos jelenléte a felkészítéseken fokozott hangsúllyal szerepelt.

További szempont volt, hogy egymással képesek voltak-e jól együttműködni a különböző osztályokból érkező tanulók.

A hazai felkészítő szakasz értékelése után megnevezésre kerültek a 20 fős pályázói csoportból a kiutazásra javasolt hat tanuló.

2./ A külföldi megvalósulási szakaszban a szakmai gyakorlóhelyek tulajdonosai, mint mentorok végezték elsősorban az értékelést, amelynek alapja a szakmai követelmények teljesítése volt, a munkahelyekre jellemző általános és egyedi elvárásoknak megfelelően. Ezen elvárásokat tanulóink már kiutazások előtt megismerték, szerződésükben szerepeltek.

A tanulók munkanaplójuk rendszeres vezetésével az elvégzett napi feladatokat, a megszerzett új nyelvi és kulturális ismereteket jegyezték le. E munkanaplók a kísérőtanárok számára tették lehetővé a folyamatos ellenőrzést és értékelést, amely természetesen kiegészült a tanulóktól, illetve a munkáltatóktól származó szóbeli információkkal. Általános elvárások közé tartozott a kulturált, idegen nyelven történő kommunikáció, a gyors beilleszkedés a munkahelyen (családban), a munkatársakkal történő kapcsolattartás, a felelősségteljes munkavégzés, szorgalom. Megállapítható, hogy tanulóink a kívánalmak felett teljesítettek.

A nyolchetes tapasztalatszerzés utolsó hetében a gazdaságok vezetői és a tanulókat kísérő tanárok egy közös program keretében együtt értékelték a tanulókat mind személyes munkavégzésük, mind pedig beilleszkedésük tekintetében.

Ezen értékelés eredményei a tanulók számára kiállított Europass bizonyítványba is bekerültek.

Ekkor került sor a fogadók és az iskola, mint küldő szervezet közötti írásban történt megállapodásra, amely már a következő évi együttműködési szándék kifejezése volt. A következő gyakorlatra minden gazdaság adott befogadó nyilatkozatot.

3./ A monitoring látogatás alkalmával Sótér Vilmos és Sótérné Oláh Ildikó tanárok meggyőződtek arról, hogy mind a hat helyszínen a munkaprogramnak megfelelően folyt a gyakorlat. A tanulók a szakmájuk végzéséhez szükséges jártasságok és készségek fejlődtek. Feladatukat magabiztosan végezték. A tanulók gazdák családi házában, panzióban és hotelben voltak elhelyezve. Együtt étkeztek a család tagjaival, a vendéglátó egység többi alkalmazottjaival.

4./ A partnerekkel az együttműködés értékelésére a gyakorlat utolsó hetében került sor. Az intézmény képviselője és a fogadó gazdaság vezetője közösen értékelte az együttműködést. Elmondható, hogy a gyakorlat során a kapcsolat korrekt volt, a megállapodásnak megfelelően folyt a gyakorlat a gazdaság céljaihoz, igényeihez igazodva a kulturális programok megvalósítását. Az értékelés eredményeként a fogadó partnerek írásos nyilatkozatot tettek a következő időszak gyakornokainak fogadására is.

5./ A gyakorlat végén a tanulók nyelvi, szakmai fejlődésének ellenőrzése során bebizonyosodott, hogy szakmájukat magabiztosabban végzi, szókincsük bővült, gyakorlatiasabban beszélik a nyelvet.

6./ A projekt értékelését Filkor Lajos iskolaigazgató, és Király Tibor kapcsolattartó közösen végezték. A szervezési és cél feladatokat, munkaprogramot a programban résztvevő személyek a lehetőségekhez mérten a pályázatnak megfelelően maximálisan elvégezték. Beszámolók, személyes beszélgetések alkalmával lehetősége volt a tantestületnek, diákoknak megismerni a program tartalmát. A kiutazáson résztvevő kollégák megismerték a gyakorlóhelyeket, az ott folyó munkát, a bajor vidék szépségeit. Az itt szerzett ismeretanyagot fel tudják használni az oktatás során. Összegezve megállapításra került, hogy azok a célkitűzések, melyek a projektben megfogalmazásra kerültek sikerült teljesíteni.

 

Eredményeink:

A mobilitási lehetőség motiváló hatású a felkészítés során és a tanórákon is.

A tanulók valódi élethelyzetben ismerkedhettek választott szakmájukkal, a szakma mesterfogásaival, mégpedig úgy, hogy a szakmai követelményeken túl meg kellett felelniük a számukra idegen kulturális környezet elvárásaival is.

Fejlődtek tanulóink nyelvi kompetenciáik.

Mindennapos feladataik révén alapvető munkakultúrát tanultak, a felelősségteljes, pontos munkavégzést, a rájuk bízott értékek (nagy értékű gépek, berendezések) megóvását, az eszközök biztonságos használatát, a munkatársakkal történő együttműködést, szükség esetén az önálló munkavégzést.

A kulturális program keretében megismerték a bajor vidék szépségeit, kultúrájukat, életvitelüket.

A monitoring látogatás alkalmával a szaktanárok részére is mód nyílt a gyakorlati helyeken folyó folyamatokat megismerni, tanulóink fejlődéséről meggyőződni. Az itt szerzett tapasztalatokat és a tanulóktól szerzett információkat folyamatosan beépítjük a tanmenetünkbe.

A tanulás jelentősége nő, mert látják az értelmét tudásuknak.

 

A kinti szakmai gyakorlatszerzés tapasztalatairól elsőként az iskolai tanévnyitó ünnepélyes kerül sor, ahol a kedvezményezett diákok és az általuk teljesített feladatok kerülnek ismertetésre az iskola közössége (régi és újonnan érkezett diákok és szüleik, az iskola tantestülete, valamint a fenntartó önkormányzat képviselői) előtt.

További szélesebb körű tájékoztatás a Nógrád Megyei Hírlapban került nyilvánosságra, amely tájékoztatást adott a gyakorlat tartalmáról.

2010. november közepén Salgótarjánban a megyei pályaválasztási napok keretében a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos tanulók és szüleik részére széles körben kerültek nyilvánosságra a bajor nyári gyakorlat megvalósulásának eredményei.

Az iskola honlapján valamennyi érdeklődő megtalálhatja a képes beszámolót a Bajorországi gyakorlatról:

www.lipthay.hu/ Leonardo program 2010. Bajorország

A kedvezményezett diákoknak az iskolai szakmai órákon is beszámoltak a kint megszerzett tapasztalataikról, illetve tanulmányaik során az ott megszerzett tudást is hasznosítják.

< Vissza